تبلیغات
ملکه مشرقی - شعری برای تولد تو
شنبه 17 دی 1390  09:42 ق.ظ

 

 

بوی گل داره می یاد

  تو این زمستون

  واسه من

  اونکه تنها گل میده

  تو فصل دی

  فقط توئی

  اول زمستونو

  بهار میشه

  فقط توئی

  انقدر دوست دارم

  اندازه ی فرشته ها

  بانوی شرقی عشق

  عاشقتم به اون خدا

 

تقدیم به شهره


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 13 مرداد 1392
نظرات()   
   
محیا
دوشنبه 24 تیر 1392 04:40 ب.ظ
سلام دینا کوچولوی من تو یک مسابقه شرکت کرده.میشه لطف کنید بهش رای بدین؟کد 453 را به20008080200 پیامک کنید.اگه میشه بازم براش رای جمع کنید.ممنون از لطفتون
rahman
سه شنبه 23 اسفند 1390 12:00 ق.ظ
دانلود اهنگ جدید ملکه پشیمون
بدو بیا
بهاره ذلال-شاکی
پنجشنبه 22 دی 1390 10:15 ب.ظ
fذار همه بدونن تویی فقط به دادم میرسی
پیش کش دستای تو شکوفه های اطلسی
بذار همه بدونن با بودنت به هرجی قصص جون میدی
تویی که با مهربونیت به همه آسمونو نشون میدی
بذار همه بدونن باشی نباشی تو بهترین هم نفسی
حتی تو فصل غربیتم توبه دادم میرسی
بذار همه بدونن و بخونن من ا زتو دل نمیکنم
خالق هر چی خاطره /تو بشکنی من میشکنم...
بهاره ذلال-شاکی تقدیم به ملکه قلبم/...
=====================
فرزان جان داداش گلم همیشه منو با الطافت شرمندم کردی مرسی عزیزم از لطفت شرمنده دیر پاسخگوی محبتات بودم نازنینم این روز باسعادت رو به تو عزیز و همه دوستداران ملکه عشقو زیبایی تبریک میگم...
sepehr
پنجشنبه 26 اسفند 1389 12:38 ق.ظ
salam man asheghe shohreh hastam.enghadar doosesh daram keeeeee negarane khodamam
بهاره ذلال-عاشق شهره
شنبه 9 بهمن 1389 11:52 ب.ظ
خیال میکنیم كه زندگی، یعنی همان زندگی دلخواه،
موقعی شروع میشود كه موانعی كه سر راهمان هستند ، كنار بروند:
مشكلی كه هم اكنون با آن دست و پنجه نرم میكنیم،
كاری كه باید تمام كنیم،
زمانی كه باید برای كاری صرف كنیم،
بدهی‌هایی كه باید پرداخت كنیم و ...
بعد از آن زندگی ما، زیبا و لذت بخش خواهد بود!
بعد از آنكه همه اینها را تجربه كردیم،
تازه می فهمیم كه زندگی، همین چیزهایی است كه ما آنها را موانع می‌شناسیم.
این بصیرت به ما یاری میدهد تا دریابیم كه جاده‌ای بسوی خوشبختی وجود ندارد.
خوشبختی، خودٍ همین جاده است.
woooooooooow
قربون ملکه بشم مرسی داداشی
واقعا از اطلاعاتت ممنون عزیزم
یه نکته مهم هم من متذگر شم بااجازتون اینکه ملکه عزیز و خوش قلب ما با هر هنرمندی فقط رابطه هنری داشته و این از افتخارات ماست که امیدوارم به کسی بر نخوره ولی ملکه ما با سعید کنگرانی خانم و نجیب بازی کرده و خانم گوگوش هم بازی کرده...
من به ملکه قلبم افتخار میکنم
هم چنین به تو عزیز نازنین
شقایق
پنجشنبه 30 دی 1389 06:41 ب.ظ
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´اپم´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´بدو بیا´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´منتظرم´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´ ´´´´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´......´´´´´ ´´´´´´¶¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´ ´ ´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´........ ¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´
´´´´¶¶´´´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶´¶¶
´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶´´´´´¶¶´´´¶¶
´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´´¶´¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´´¶´¶´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶
´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´¶¶
´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
چهارشنبه 22 دی 1389 01:53 ب.ظ
عجب چیزیه این شهره جون ن ن ن
بهاره ذلال عاشق شهره
جمعه 17 دی 1389 11:20 ب.ظ
سلام سلام
مرسی داداش عزیزم از این لطف همیشگی و همراهی تو عزیز بزرگوار که برای من همیشه باعث افتخاره قربونت بشم...
ممنونم من هم متقابلا تولد ملکه همیشه جاودان صحنه ای یکه تاز رو تبریک میگم...
از نوشته خوبت هم ممنونم خیلی قشنگ بود داداش گلم...
بازم تولد ملکه به همه شم ا ملکه ای های گل و بی نظیر مبارک
بهاره ذلال عاشق شهره
جمعه 17 دی 1389 11:17 ب.ظ
سکوت سرشار از سخنان نگفته است
از حرکات نکرده
اعتراف به عشق نهان
و شگفتی های بر زبان نیامده
در این سکوت حقیقت من نهفته است
حقیقت تو و من
بهاره ذلال عاشق شهره
جمعه 17 دی 1389 11:16 ب.ظ
یه روز وقتی به گل نیلوفر نگاه می کردم ترس تموم وجودمو برداشت که شاید منم یه روزمثل گل نیلوفر تنها بشم. سریع از کنار مرداب دور شدم. حالا وقتی که میبینم خودم مرداب شدم دنبال یه گل نیلوفر می گردم که از تنهایی نمیرم و حالا می فهمم گل نیلوفر مغرور نیست اون خودشو وقف مرداب کرده.
saman
سه شنبه 7 دی 1389 08:18 ق.ظ
che axe khoshgeli az shohreh junnnnnnnnnnnnnn gozashty
junnnn
امید بخشی زاده عشق شهره
یکشنبه 5 دی 1389 10:13 ق.ظ
سلام خوبی اهنگ جدید رو حال کردی؟
انقدر دوست دارم که نگران خودمم
محشره بابا مگه نه؟
شیما
یکشنبه 5 دی 1389 09:28 ق.ظ
اون انقدر دوست دارم اندازه فرشته ها خیلی قشنگ بودش
پاسخ فرزان عاشق شهره : ممنون.
نازآفرین مهتاب
پنجشنبه 2 دی 1389 07:01 ب.ظ
پاسخ فرزان عاشق شهره : سلام به شما و تشکر از حضورتان
وبلاگ خوبی دارید و با اجازه در لینک نوش آفرین وبلاگم آدرس وب خوبتان را می آورم.
بهاره ذلال-شاکی
چهارشنبه 1 دی 1389 10:54 ب.ظ
.............. °
............. O
.............o....o°o
.................O....°
............o°°O.....o
...........O..........O
............° o o o O
......................?
...................?
...............?
...........?
........?
....?
.?
*?´¨)
¸.-´¸.-?´¨) ¸.-?¨)
(¸.-´ (¸.-` ??´¨) ?.-´¯`-.-
_____xxxxxxxx________xxxxxxxx
____xxxxxxxxxx______xxxxxxxxxxx
___xxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
___xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxx
___xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_________xxxxxxxxxxxxxxxxxx
___________xxxxxxxxxxxxx
_____________xxxxxxxxx
______________xxxxxx
_______________xxxx
_______________xxx
_______________xx
_______________x
____,;'*___'_.*
,,,,.;*
*.°
=============
فداااااااااااااااااااااااات داداش گلم به خدا از اینکه تو عزیز رو در کنارمون دارم باعث افتخارو مباهات هست عشق ملکه واسه همه ما قداست خاص داره که به عشق همون زنجیر وار هستیم تا روز موعود
پاسخ فرزان عاشق شهره : بهاره جان عزیز
داشتن تو برای من ،عزیز و گرانقدر هست و افتخارم و ممنون برای مهربانیت.ممنون که همیشه با نوشتنهایت و حضورت باعث دلگرمیم هستی عزیز.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر